Upravno vijeće

Domom  upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik svih radnika zaposlenih u Domu i jedan predstavnik korisnika, odnosno njihovih roditelja ili skrbnika. Članove Upravnog vijeća koji su predstavnici osnivača i člana Upravnog vijeća koji je predstavnik korisnika imenuje nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a predstavnik radnika u Upravnom vijeću bira se od strane svih zaposlenih radnika sukladno odredbama Zakona o radu.

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Klasa: 550-06/20-07/69, Urbroj: 524-02-1-3/1-20-2 od 11. prosinca 2020., te Odlukom Klasa: 550-06/20-07/69, Urbroj: 524-02-1-3/1-21-4 od 29. siječnja 2021.  članovima Upravnog vijeća Odgojnog doma Bedekovčina imenovani su:

  1. 1. Nataša Krajačić, prof. njem. jezika i opće lingvistike,
  2. Ivan Paradi, prof. geograf.,
  3. Josip Jurina ( predstavnik korisnika),
  4. Kristijan Lončarić, mag. povijesti.

Navedenim članovima Upravnog vijeća mandat traje od 12. prosinca 2020. godine do 12. prosinca 2024. godine.

Predstavnik radnika u Upravnom vijeću Odgojnog doma Bedekovčina je

Nenad Borošak (temeljem Zapisnika o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Upravno vijeće Odgojnog doma Bedekovčina od 27. ožujka 2021. godine).

Izjave članova: