VREMENOPLOV KROZ RAD ODGOJNOG DOMA BEDEKOVČINA – od 1945. do danas

Priča o Odgojnom domu Bedekovčina započinje daleke  1945. godine  kada je  dvorac  Gornja Bedekovčina stavljen na raspolaganje Ministarstvu socijalnog staranja Narodne republike Hrvatske za organiziranje Odgojnog zavoda za žensku mladež. Od tada započinje razvojni put naše ustanove kakvog poznajemo sada.

Prvo desetljeće  rad  je najjače odgojno sredstvo. Na zavodskoj ekonomiji radilo je 4 radnika – obrađivao se vrt, uzgajale svinje, a za prijevoz se koristio konj Zekan. U Zavodu su djelovale 4 radionice: krojačka, kožnogalanterijska, štamparija i knjigovežnica te frizerski salon. Radilo se na ideološkom, moralnom i političkom uzdizanju, na taj način rješavali su se odgojni problemi, naročito discipline, učenja i rada.

Od 1965. veća pažnja se posvećuje slobodnom vremenu štićenica. Do 1970.  osnovni sadržaji rada  bili su obrazovanje te stručno i radno osposobljavanje. Od 1970. godine koriste se suvremeniji oblici tretmana usmjereni na osobnost i potrebe svake štićenice ponaosob. Ciljevi tretmana su: uklanjanje obrazovnog deficita, radi što uspješnijeg uključivanja u redovan život i rad, ublažavanje simptoma ranijih trauma, izgradnja pozitivnih stavova, usvajanje osobne higijene, higijene životnog prostora, odjeće, obuće te zdravog života, razvijanje discipline, točnosti i upornosti kroz svakodnevnu kontrolu i upućivanje, upoznavanje funkcijama tijela, bolestima i prevencijom, usvajanje pravila ponašanja, bavljenje aktivnostima koje su pogodne za afirmaciju osobe, rješavanje frustracijskih situacija te negativnih moralnih osobina, stvaranje preduvjeta za zdravi emocionalni razvoj.

 1. godine donesene su „Teze programa stručnog rada“. Osigurava se provođenje socio-pedagoškog, pedagoško-terapeutskog i medicinsko-defektološkog tretmana. Odluku o vrsti tretmana donosi Stručni tim. Provodi se suradnja sa Zavodom za zaštitu mentalnog zdravlja iz Zagreba.

Od 1980.godine sve je bolja stručna ekipiranost.  Tretman se diferencira, razrađuju se programi za prijemnu, redovnu, otpusnu te grupu mlađe kronološke dobi.

 1. godine donosi se program  grupe intenzivnog tretmana za štićenice za koje je tretman u postojećim grupama  neuspješan  s pretpostavkom da će intenzivniji timski rad, maksimalno programirani sadržaji i oblici rada, terapeutski pristup i stalna prisutnost odgajatelja pridonijeti većoj uspješnosti.  Uz klasične oblike, primjenjuje se realitetna terapija. Ratne godine obilježava boravak prognanika u dvorcu i zgradi škole. Štićenice iz dvorca raspoređuju se u postojeće grupe u paviljonima gdje ima mjesta.

Od 1995. do 2000. godine prisutan je trend smanjivanja broja novih korisnica,  a posljedično situaciji u društvu loše financijsko stanje se  reflektira i na  stručni rad u Domu.

Od 2000.  do 2007. godine povećava se razina ulaganja u održavanje prostora i opreme doma, povećava se broj stručnog osoblja.

 1. godine osniva se otpusna grupa u dvorcu, prostorno odvojena od ostalih odgojnih grupa, u koju se uključuju korisnice optimalno godinu dana pred otpust koje su usvojile odgovarajući stupanj odgovornosti i samostalnosti, orijentirane su prema društveno poželjnim oblicima ponašanja i prihvaćaju autoritet.

U proteklih sedam desetljeća Dom je nekoliko puta mijenjao naziv:

 1. do 1945. godine bio je Djevojački odgojni zavod,
 2. od 1945. do 1951. bio je Odgojni zavod za žensku mladež,
 3. od 1951. do 1973. bio je Odgojni zavod za djecu i omladinu,
 4. od 1973. do 1986. bio je Odgojni zavod za žensku omladinu,
 5. od 1986. do 2001. bio je Odgojni dom za žensku omladinu,
 6. od 2001. godine je Odgojni dom Bedekovčina.

Unatoč tolikim promjenama u nazivlju, od 1945. pa sve do 2019. godine Odgojni dom Bedekovčina je bio jedina ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za smještaj isključivo ženske populacije s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja te je bio percipiran za tretman “složenijih slučajeva”, a što je podrazumijevalo smještaj i tretman korisnica kod kojih problemi u ponašanju traju već duže vrijeme, složeniji su i intenzivniji te visoko rizični, uvjetovani kako strukturom ponašanja i ličnosti, tako i bitno narušenim odnosima u užoj i  / ili široj socijalnoj sredini. Unutar 80 godina svoga djelovanja prijem i otpust korisnica varirao je iz godine u godinu. U posljednjih 30 godina trend prijema je zbog raznih društvenih zbivanja i okolnosti (rata, poraća, tranzicije, demografskih razloga i suvremenih trendova koji ne podupiru model institucionalnog tretmana)  opadao, naročito broj prijema korisnica s izrečenom odgojnom mjerom upućivanja u odgojnu ustanovu.

U skladu sa suvremenim trendovima koji ne podupiru model institucionalnog tretmana, odnosno sukladno procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, 2014. godine je donesen novi statut kojim je djelatnost Doma proširena i na mogućnost pružanja socijalnih usluga u zajednici. Odgojni dom Bedekovčina se time počeo orijentirati na razvijanje preventivnih programa u radu s djecom, mladima i obiteljima u riziku na području Krapinsko – zagorske županije.  Iste godine osnovana je i Učeničko – domska zadruga “Sova”. Tako je djelatnost Doma donošenjem novog statuta proširena na pružanje socijalnih usluga za djecu i mlade i njihove obitelji u riziku – ponajprije na pružanje usluge poludnevnog boravka te usluge savjetovanja i pomaganja obitelji. Korisnicima o kojima brinemo potrebna je sveobuhvatna pomoć i skrb, jer se radi o djeci i mladima kod kojih su prisutne različite teškoće poput nesigurnog i nedovoljno poticajnog obiteljskog okruženja, niskog samopouzdanja, depresije, potištenosti, srama, plačljivosti, odgojne i obrazovne zapuštenosti te nerazvijenosti  svakodnevnih životnih vještina. Djeci nastojimo ponuditi šansu za bolji život, nastojimo ih osnažiti za samostalan život i poučiti etičkim vrijednostima koje će im pomoći da budu vrijedni članovi našeg društva. Što se tiče pružanja usluge smještaja, budući da je Odgojni dom Bedekovčina uvršten u 32 prioritetna doma socijalne skrbi za provedbu procesa deinstitucionalizacije, što nam je omogućilo korištenje sredstava iz EU fondova, postavili smo za cilj razviti uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku kao i uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, čime bismo napokon dosegli standard kvalitete pružanja usluge smještaja za djecu i mlade kakav imaju zapadno europske zemlje. Zahvaljujući ugovorenim EU projektima „Zajedno stvaramo našu bajku“ i „Naš trenutak“ Odgojni dom Bedekovčina je ostvario zacrtani cilj te od rujna 2019. godine u potpunosti ukinuo pružanje institucionalne usluge smještaja (tzv. usluge privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa) zamijenivši je pružanjem usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. Tako je Dom procesom deinstitucionalizacije napravio najveći iskorak u unapređenju tretmana za korisnike kojima je radi stjecanja društveno-prihvatljivih navika, završetka školovanja i korekcije ponašanja potrebna pomoć izvan roditeljskog doma  na način da im se skrb pruža u što prirodnijem okruženju, u tzv. zajednici odgojnog osoblja i korisnika koja teži potpunoj integraciji u lokalnu zajednicu, koja ima za cilj osnaživanje i stjecanje znanja i vještina neophodnih za samostalan i kvalitetan život izvan sustava socijalne skrbi, u kojoj se ostvaruju svi životni uvjeti i primjenjuju suvremene socijalno – pedagoške metode odgoja sa svrhom pravilnog razvoja djeteta odnosno mlade osobe.

Odgojni dom Bedekovčina je danas ustanova socijalne skrbi  sa sjedištem u Bedekovčini  koja pruža  uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku na adresi Brestovec Orehovički 1/B za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi od 7. do navršene 21. godine života te uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku na adresi Pustodol 94A  za djevojke s problemima u ponašanju od 14. do navršene 21. godine života, uslugu poludnevnog boravka u školi, uslugu poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi, uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji, uslugu savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi te usluge stručne pomoći i potpore udomiteljskim obiteljima s područja Krapinsko – zagorske županije. Osim pružanja navedenih usluga, Odgojni dom Bedekovčina je, sad već možemo reći tradicionalno, organizator dva projekta koje provodi kroz godinu: Bedeks susreti i Ljetni međunarodni volonterski kamp, a koji su prvenstveno usmjereni na veće razumijevanje korisnika u skrbi u užoj i široj zajednici, veće mogućnosti za njihovo aktivno participiranje u društvu te korištenje njihovih postojećih resursa i snaga u nošenju sa životnim poteškoćama.

Vizija Odgojnog doma Bedekovčina je i dalje razvijati što veću dostupnost usluga na području rada s djecom, mladima i obiteljima  u riziku u skladu s društvenim potrebama za socijalnim uslugama na lokalnoj i regionalnoj razini. U skladu s tim, prema donijetom Strateškom planu razvoja Odgojnog doma Bedekovčina za razdoblje 2017. – 2019. i Individualnom planu deinstitucionalizacije i transformacije Odgojnog doma Bedekovčina koje je 4. srpnja 2017. donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ali i zbog stigme Doma koja je još uvijek dosta prisutna, Dom se nalazi u postupku preimenovanja u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje.

DJELATNOST ODGOJNOG DOMA BEDEKOVČINA

Djelatnost Odgojnog doma Bedekovčina ostvaruje se pružanjem socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci u riziku za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju te primarnim i udomiteljskim obiteljima.

            Odgojni dom Bedekovčina pruža sljedeće socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi te primarnim i udomiteljskim obiteljima:

 1. uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku od 7. do 21. godine života,
 2. uslugu poludnevnog boravka,
 3. uslugu cjelodnevnog boravka,
 4. uslugu poludnevnog boravka u školi,
 5. uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi,
 6. uslugu savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji.

Odgojni dom Bedekovčina pruža sljedeće socijalne usluge djeci u riziku za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju te primarnim i udomiteljskim obiteljima:

 1. uslugu poludnevnog boravka,
 2. uslugu cjelodnevnog boravka,
 3. uslugu poludnevnog boravka u školi,
 4. uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi,
 5. uslugu savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji.

Odgojni dom Bedekovčina za djecu i mlade s problemima u ponašanju ženskog spola pruža uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku od 14. do 21. godine života.

Odgojni dom Bedekovčina provodi izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicama i mlađim punoljetnim osobama ženskog spola:

 1. odgojnu mjeru upućivanje u odgojnu ustanovu,
 2. privremeni smještaj u ustanovu kroz uslugu organiziranog stanovanja, do okončanja pripremnog postupka pred sudom, temeljem rješenja suca za mladež.

Odgojni dom Bedekovčina pruža stručnu pomoć i potporu u obavljanju udomiteljstva  na području Krapinsko – zagorske županije sukladno Zakonu o udomiteljstvu.