Učeničko domska zadruga SOVA

Domsko-učenička zadruga „Sova“ pri Odgojnom domu Bedekovčina punopravni je član HUUZ-a od 2014. godine. Članovi Zadruge su korisnice i zaposlenici Doma.

U kratkom razdoblju svog djelovanja sudjelovali smo u nekoliko manifestacija u i van mjesta.

Članovi Zadruge djeluju kroz eko, literarno-novinarsku, likovnu i okupaciono-radno-kreativnu grupu.

Svi naši radovi i akcije otvaraju vrata ka prihvaćenosti od strane šire zajednice.

Učeničko-domska zadruga „Sova“ dragovoljna je interesna učeničko – domska organizacija, koja pridonosi postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih svrha Doma jer kao oblik izvannastavne aktivnosti učenicama – korisnicama omogućuje stjecanje radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskog , društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnoga vremena.

Zadruga pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja korisnica – učenica programom rada u kojem se spajaju znanstvene spoznaje i učenje, s jedne, te određen proizvodni i koristan rad, s druge strane.

Cilj je Zadruge okupiti na dragovoljnoj osnovi što veći broj učenika – korisnica i primjerenim metodičkim postupcima pod vodstvom odgajatelja mentora omogućiti im razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada.

U Zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječu znanje i svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegove baštine i pučkog stvaralaštva, korisnice profesionalno informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjeti za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Temeljne odgojne i obrazovne zadaće Zadruge jesu, što ranije i u što većeg broja korisnica:

* pobuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti rada za čovjekov život;

* razvijati i njegovati radne navike te odgovornost, inovativnost, samostalnost, poduzetnost, snošljivost, i potrebu za suradnjom;

* omogućiti stjecanje, produbljivanje, proširivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada;

* razvijati svijest o mogućnosti, dosezima i potrebi primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća;

* pridonositi prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti Zadruge i, obrnuto, znanja iz rada u Zadruzi u nastavu;

* razvijati ljubav prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi , zaštite okoliša i njegovanja baštine;

* omogućiti najveći razvitak sposobnosti i ostvarenje osobnih interesa, a time i samopotvrđivanje te spoznaju vlastitih sklonosti, sposobnosti,

* pripremiti izbor školskih programa i budućih zanimanja iz djelatnosti Zadruge.

Te se zadaće ostvaruju :

* poštivanjem učeničke dragovoljnosti, interesa, predznanja i sposobnosti u pripremi i izvedbi programa rada i njihovim sudjelovanjem u vrednovanju rezultata rada;

* pružanjem dobrih izvora znanja (nastavnih pomagala, suvremeno opremljenih kabineta, literature, sposobnih i motiviranih voditelja);

* osiguranjem sredstava za rad (zemljišta, strojeva, alata, stoke, reprodukcijskog materijala itd.), koja su nužna za proizvodnu i uslužnu djelatnost Zadruge;

* problemskom, egzemplarnom i istraživačkom podukom, a poglavito sudjelovanjem učenika u pokusima i izradi samostalnih istraživačkih radova;

* osiguranjem stručne pomoći, i to stručnih voditelja i potpore ( od uključivanja specijalista u rad sa mladim zadrugarima do sudjelovanja učenika u radu stručnih ustanova);

* omogućivanjem nastupa članova s prikazom rezultata rada i stjecanje priznanja za svoje sposobnosti, znanje i vještine na smotrama, susretima i natjecanjima;

* prepoznavanjem, praćenjem i potporom pojedinaca i skupina oblikovanijeg interesa i izraženijih predispozicija te omogućavanjem svladavanja diferenciranih programa (ljetne škole, kampovi i drugo);

* suradnjom s roditeljima poduzećima i ustanovama u mjestima te stručnim službama, visokim učilištima, fakultetima i znanstvenim institutima.